In onze onderzoekswerkzaamheden focussen we ons op de relatie tussen bestuurlijke elementen en de uitkomsten van deze elementen in de praktijk. Het integrale model voor onderzoek, beleid en de praktijk, ontwikkeld in 2015 door dr. Nienke Boesveldt, biedt aanknopingspunten om deze relaties tussen bestuur, uitvoering en de uitwerking op cliëntniveau te ontrafelen.

Het ontwikkelen van interne beleidsdoelen die gericht zijn op betere samenwerking tussen verschillende aanpalende beleidsterreinen (zorg, wonen, werk en inkomen, welzijn, enz.) leidt zo tot betere uitkomsten, zoals een meer geïntegreerde dienstverlening en een grotere betrokkenheid van het ggz-aanbod op gemeentelijk niveau. Daarnaast blijkt dat het beleidsmodel – dat verwijst naar morele en empirische aannames in de gedachtegang van beleidsmakers, bijvoorbeeld medicaliserende of criminaliserende invalshoeken, of morele verontwaardiging – invloed heeft op de implementatie van geïntegreerde diensten en op de huisvestingssituatie van dakloze personen.

De verschillende bestuurslagen waarop verantwoordelijkheden rusten en waar mogelijke oplossingen voor beleidsproblemen vandaan moeten komen, en ook de trends tussen deze lagen (decentralisatie), hebben invloed op de efficiëntie. Tot slot heeft ook een combinatie van de structuur van het externe beleidsnetwerk en de bestuurlijke tradities (zoals een top down of bottom-up relatie tussen overheden en bijvoorbeeld aanbieders van maatschappelijke opvang) invloed op de huisvestingssituatie van dakloze personen.  Figuur 1 biedt een grafische weergaven van de relaties tussen de verschillende domeinen.

xxxxx

Figuur 1. Integraal model voor onderzoek, beleid en praktijk van de relatie tussen bestuurlijke elementen en uitkomsten van deze elementen (Boesveldt, 2015) aangepast aan dit prospectief onderzoek.

Het integraal model voor onderzoek, beleid en praktijk vormde de theoretische basis van het proefschrift van Dr. Nienke Boeveldt. Aan de hand van het model vergelijkt ze de efficiëntie van het daklozenbeleid in verschillende bestuurlijke settingen in Glasgow, Amsterdam en Copenhagen. Het theoretisch model wordt eveneens als uitgangspunt genomen voor de onderzoeksrapportages in de verschillende Nederlandse onderzoeksregio’s.

Meer weten?
Meer interesse in theorie achter het model en een brede toepassing ervan in een vergelijking tussen Glasgow, Amsterdam en Copenhagen?
Lees er hier meer over.


Delen