Gedurende 2020-2021 zal onderzoeksteam MO/BW betrokken zijn bij het monitoren van het project ‘netwerkactivering bij bankslapers in Rotterdam’. De eindrapportage wordt januari 2022 verwacht.

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek vergelijkt twee groepen bankslapers, de ene met de gebruikelijke ondersteuning van het wijkteam en de ander met een ondersteuning gebaseerd op de resourcegroepenmethodiek (RACT). Dit deel van het onderzoek loopt in samenwerking met CQ Procesmanagement.

In een jaar tijd worden deze groepen met twee metingen gevolgd. Dit onderzoek is van belang om meer inzicht te krijgen in de levens van bankslapers in Rotterdam en verschillende mogelijkheden in begeleiding vanuit de wijkteams. Voor dit onderzoek worden twee maal 50 interviews afgenomen, in samenwerking met onze gebruikelijke groep ervaringsdeskundigen. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd aan de Gemeente Rotterdam.

Achtergrond
Bankslapers hebben geen vaste verblijfplaats, maar zijn ook niet dakloos, omdat zij in hun informele netwerk een of meer slaapplekken hebben geregeld. Bankslapers hebben dus geen stabiele woonsituatie en het vinden daarvan kan om een lange adem vragen. Om dakloosheid te voorkomen is het daarom van belang dat het informele netwerk niet uitgeput raakt en de
“bank” beschikbaar blijft gedurende de zoektocht naar duurzame passende huisvesting.

Pilot
In juli 2020 is een onderzoek gedaan naar het functioneren van wijkteams in Rotterdam. Daarin is onder andere geconstateerd dat, over het algemeen, de geboden ondersteuning van wijkteams vaak (te) kort vinden duren. Vanwege de beperkt beschikbare tijd is daarbij de aanbeveling gedaan voor een meer omvattende werkwijze (integraal, inzetten sociaal netwerk), met aandacht voor tijdig afschalen naar andere vormen van ondersteuning (bijv. uit sociaal netwerk). Middels een pilot wordt de werking van de resourcegroepen- methodiek onderzocht voor bankslapers en wil de gemeente bovendien ervaring opdoen met deze vorm van netwerkactivering.

Resourcegroepenmethodiek (R-ACT)
De resourcegroepenmethodiek is een aanpak die mogelijk voorziet in de behoefte aan een andere werkwijze van de wijkteams. De resource- groepenmethodiek (R-ACT) is erop gericht de autonomie van mensen te versterken en hen in staat te stellen zelf weer regie (naar vermogen) te voeren over de uitdagingen in hun leven. Om dit realiseren, ontvangen zij ondersteuning van een professionele ‘regie-ondersteuner’ die de doelen van de hulpvrager en (het herstellen van) de relatie met zijn netwerk centraal zet.

De resourcegroep bestaat uit een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die voor de cliënt belangrijk zijn en die kunnen helpen persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Dit kunnen familieleden of andere naastbetrokkenen zijn maar ook (familie-) ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals. Het belangrijkste kenmerk van de
resourcegroepenmethodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij is regisseur van de groep en bepaalt wie er in de groep komt.

Doel
Dit onderzoek heeft met het project tot doel om inzicht te krijgen in de invloed die de toepassing van de resourcegroepenmethodiek heeft op de (woon)situatie van bankslapers.
Het project Netwerkactivering bij Bankslapers heeft de volgende doelen:
a. Voorkomen van dakloosheid en instroom in MO/BW
b. Realiseren beter passende huisvesting
De focus van het project voor het behalen van deze doelen is gericht op:
c. Tijdig, voldoende passende ondersteuning organiseren
d. Verbetering van het informele netwerk en participatie

Interesse?
Naar verwachting zullen we deze zomer onze onderzoeksresultaten delen. Deze zullen hier te lezen zijn.

Delen