Gedurende 2020-2022 zal onderzoeksteam MO/BW betrokken zijn bij het monitoren van het actieprogramma voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag.

Achtergrond
De gemeente Den Haag doet mee met een landelijke pilot ter verbetering van de woonsituatie van dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De gemeente Den Haag beschrijft een doelgroep van ongeveer 400 dak- en thuisloze jongeren. De komende tijd stelt zij daartoe 9 projecten in ter verbetering van de situatie van dak- en thuisloze jongeren in de regio: 8 in Den Haag en één in Zoetermeer onderzocht.

Ze sluiten hiermee als pilotgemeente aan bij de ambitie van het landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van het ministerie van
VWS. Den Haag maakt deze ambitie concreet met de volgende 9 actiepunten die zij samen met jongeren en partners in de stad hebben ontwikkeld:

  1. Een briefadres voor alle dak- en thuisloze jongeren.
  2. Informatie voor jongeren die dak- of thuisloos wordt makkelijk toegankelijk.
  3. Realisatie van 24- uurs opvang voor jongeren.
  4. Realisatie van 375 woonplekken voor jongeren.
  5. Een stabiel inkomen voor 100 dak- of thuisloze jongeren tussen 18-21 waarmee zij zonder stress aan hun toekomst kunnen bouwen.
  6. Jongeren krijgen iemand waar ze op terug kunnen vallen. Hiervoor worden jongerenregisseurs en jongerenbuddy’s ingezet.
  7. Voor 80 jongeren is er een maatwerkbudget om hun toekomstplan te realiseren.
  8. Verbeterde dienstverlening van het daklozenloket voor jongeren en het opzoeken van deze jongeren.
  9. Jeugdhulp of WMO voor jongeren 16-23 jaar en stimulering van aanbieders om toekomstplannen met jongeren te maken waarin de BIG5 geregeld wordt.

Deze projecten dragen bij aan het behalen van één of meerdere Haagse beleidsdoelen, in het kort: verminderde melding en instroom van aantal dakloze jongeren en snellere uitstroom uit opvang voorzieningen.

Onderzoeksopzet
Door middele van semigestructureerde interviews met dak- en thuisloze jongeren in de regio zal de effectiviteit van de verschillende projecten, in aanvulling op verzamelde registraties door de verschillende projecten zelf, worden geevalueerd. Alle projecten, welke zich richten op verschillende levensgebieden van de jongeren zullen hierbij worden uitgevraagd.


Eerste bevindingen (2022)
Begin 2022 presenteerden we onze eerste evaluatie in middels een rapportage en een factsheet. Tevens zal de evaluatie worden tijdens een leerbijeenkomst voor professionals.

Rapportage Evaluatie Pilots Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren Daklozenpunt Zoetermeer (2022)
Factsheet Evaluatie Projecten Impulsmiddelen van VWS Den Haag (2022)


Delen