In de regio Utrecht focust het prospectief vijfjarig onderzoek zich op de problematiek van herhaaldelijke dakloosheid. Momenteel zijn we bezig met de vierde onderzoeksronde. Hieronder leest u over de onderzoeksopzet en de resultaten van onze eerste drie metingen. 

Voorkomen van herhaaldelijke dakloosheid – Longitudinaal onderzoek naar herhaaldelijke dakloze episodes in samenwerking met voormalig dakloze personen
Terugval in dakloosheid – ook wel recidive dakloosheid – wijst op een weerbarstig probleem in de transitie van dakloze mensen naar een woning en re-integratie in de wijk. Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat 40%, respectievelijk 50% van de dakloze mensen in de nacht- en crisisopvang hier een eerdere periode heeft verbleven. De Universiteit van Amsterdam slaat daarom samen met de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils Midden-Nederland, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Utrechtse buurtteams de handen ineen om de oorzaken van herhalende dakloosheid beter te begrijpen en aan te pakken.

Onderzoeksopzet
Gedurende vijf jaar (van 2019 tot 2023) volgen we de trajecten van 70 dakloze mensen in de regio Utrecht door middel van jaarlijkse interviews. Twintig van deze participanten zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek verblijven in de nacht- of crisisopvang en te maken hebben gehad met een of meerdere voormalig dakloze episodes. De interviews die we met deze personen afnemen zijn van retrospectieve aard en onderzoeken de factoren tdie ertoe hebben geleid dat mensen op straat zijn beland. De andere vijftig participanten van dit onderzoek zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek verblijven in de maatschappelijke opvang of een instelling voor beschermd wonen, waarvan wordt verwacht dat ze binnen acht maanden na het interview zullen uitstromen naar een zelfstandige woning in de wijk. Tijdens deze interviews worden de verwachtingen besproken die mensen hebben over deze transitie, hun ervaringen met hulpverlening, financiële zelfredzaamheid en het contact met hun sociale netwerk. Op deze manier brengen we de huidige situatie van de participant in kaart en onderzoeken we de ervaren kwaliteit van het geboden traject naar een zelfstandige woning. Door onze participanten vijf jaar lang te volgen in het verloop van hun traject naar een woning hopen we meer te weten te komen over de hindernissen evenals helpende factoren die men tegenkomt op hun pad naar stabiel wonen.

Longitudinaal
Door de trajecten van onze participanten vijf jaar lang te volgen en jaarlijks hun ervaringen tijdens leerbijeenkomsten met het brede veld van relevante stakeholders waaronder de Gemeente,  uitvoerende partijen en woningcorporaties uit Utrecht en de regio terug te koppelen,  is het mogelijk om beleidsinstrumenten en werkmethodes te verbeteren, de ervaringen van daklozen in de opvang en beschermd wonen te verbeteren en preventie strategieën te ontwikkelen om herhaaldelijke dakloosheid te duurzaam te adresseren

Resultaten onderzoeksronde 4 (2022)

                             

Boesveldt (2022) Vierde Rapportage                                Factsheet 2022

Voorkomen Herhaalde Dakloosheid

Regio Utrecht

Resultaten onderzoeksronde 3 (2021)

Onderzoeksrapportage voorkomen herhaalde dakloosheid 2021
Factsheet voorkomen herhaalde dakloosheid 2021

Resultaten onderzoeksronde 2 (2020)

Onderzoeksrapportage Voorkomen Herhaaldelijke Dakloosheid (2020)
Facstheet ‘vijf aandachstpunten rondom uitstroom die je morgen kunt toepassen in je werk’, o.b.v. rapportage VT 2020

Online webinar met onderzoeksresultaten 2020
Onderzoeksresultaten zijn ook gedeeld in een gezamenlijke webinar, begin 2021. De webinar kunt u hier terugkijken.

Resultaten onderzoeksronde 1 (2019)


Onderzoeksrapportage Voorkomen Herhaaldelijke Dakloosheid 2019

Factsheet Voorkomen Herhaaldelijke Dakloosheid 2019

Nieuws onderzoekscasus Utrecht


Delen